ÚVOD
skcsendehuplru
 • okná
  MÁTE OKNO...?
  Spoločnosť K PLUS SLOVAKIA s.r.o. (Dunajská Streda) vyrába a dodáva vysokokvalitné hliníkové a plastové okná, hliníkové a plastové dvere, hliníkové protipožiarne okná a dvere, a široký sortiment interierových a exterierových hliníkových a celosklenených systémov.
 • okná
  MÁTE OKNO...?
  Spoločnosť K PLUS SLOVAKIA s.r.o. (Dunajská Streda) vyrába a dodáva vysokokvalitné hliníkové a plastové okná, hliníkové a plastové dvere, hliníkové protipožiarne okná a dvere, a široký sortiment interierových a exterierových hliníkových a celosklenených systémov.
 • okná
  MÁTE OKNO...?
  Spoločnosť K PLUS SLOVAKIA s.r.o. (Dunajská Streda) vyrába a dodáva vysokokvalitné hliníkové a plastové okná, hliníkové a plastové dvere, hliníkové protipožiarne okná a dvere, a široký sortiment interierových a exterierových hliníkových a celosklenených systémov.
 • okná
  MÁTE OKNO...?
  Spoločnosť K PLUS SLOVAKIA s.r.o. (Dunajská Streda) vyrába a dodáva vysokokvalitné hliníkové a plastové okná, hliníkové a plastové dvere, hliníkové protipožiarne okná a dvere, a široký sortiment interierových a exterierových hliníkových a celosklenených systémov.
HLINÍKOVÝ SORTIMENT

Hliníkové okná, dvere a fasády od výrobcov Aluprof, Sapa, Schüco...

HLINÍKOVÝ SORTIMENT

PLASTOVÝ SORTIMENT

Plastové okná a dvere od výrobcov KBE, Gealan, Schüco, Salamander...

PLASTOVÝ SORTIMENT

PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY

Protipožiarne dvere, špeciálnou konštrukciou zabraňujú šíreniu plameňov, dymu a tepelnej radiácii...

PROTIPOŽIARNE SYSTÉMY

TIENIACA TECHNIKA

Exteriérové žalúzie, screenové rolety, hliníkové a plastové rolety, markízy, okenice, žalúzie...

TIENIACA TECHNIKA

ZIMNÉ ZÁHRADY

Prirodzené denné osvetlenie a kontakt s prírodou, zimné záhrady sú súčasťou nielen interiéru a exteriéru domu...

ZIMNÉ ZÁHRADY

INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ SKLO

Rámové a bezrámové priečky, sprchové zásteny, sklenené zábradlia, sklenené obklady, sklenené prestrešenia...

KONŠTRUKČNÉ SKLO

GARÁŽOVÉ BRÁNY

Široká ponuka stacionárnych a rolovacích garážových brán od výrobcov Hörmann a Aluprof...

GARÁŽOVÉ BRÁNY

AUTOMATICKÉ DVERE

Ponúkame automatické a poloautomatické dvere a doplnky k nim od výrobcov Geze, Tormax a Record...

AUTOMATICKÉ DVERE

GALÉRIA

Raz vidieť je lepšia ako 100x počuť, navštívte preto aspoň virtuálne našu predajňu...

GALÉRIA PREVÁDZKY

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas. Viac informácií...

Súhlasím

V Dunajskej Strede, dňa 25.05.2018

INFORMÁCIE DOTKNUTÝM OSOBÁM

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri výkone našej činnosti a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci vedenia vlastného účtovníctva a výkonu podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľom je:

K PLUS SLOVAKIA s.r.o.

so sídlom Trhovisko 1228/10, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 46 593 616

(ďalej len „My“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať

kontaktné údaje:

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: 0905447191

alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o účtovníctve, Zákonom o dani z príjmov, Zákonom o dani z pridanej hodnoty, Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom poistení, Zákonom o zdravotnom poistení, Občianskym zákonníkom ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • predávať naše výrobky, poskytovať naše služby našim klientom, resp. vykonávať svoju obchodnú činnosť;

 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a

 • chrániť legitímne záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Súvisiace predpisy

splnenie záväzkových povinností

plnenie zmluvy

plnenie zákonnej povinnosti

Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

splnenie ostatných zmluvných povinností

plnenie zmluvy

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon

splnenie ostatných zákonných povinností (inde nezaradených)

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľov

uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Exekučný poriadok

zabezpečenie súladu s právnymi predpismi

plnenie zákonnej povinnosti

verejný záujem

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

splnenie povinností na úseku registratúry a archívnictva, štátnej štatistiky, historického výskumu a vedeckému výskumu

verejný záujem

plnenie zákonnej povinnosti

zákon o archívoch a registratúrach, zákon o štátnej štatistike,

vedenie predpísaného účtovníctva a daňovej agendy

plnenie zákonnej povinnosti

zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve

vedenie predpísanej agendy personalistiky, miezd a poistných odvodov

splnenie zákonnej povinnosti

zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, Zákonník práce

vedenie zoznamu spoločníkov prevádzkovateľa

plnenie zákonnej povinnosti

Obchodný zákonník

propagácia vlastnej obchodnej činnosti

súhlas dotknutej osoby

Občiansky zákonník

     

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

 • prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, štátnemu archívu, Štatistickému úradu SR, súdom, advokátom, polícii, Slovenskej obchodnej inšpekcii, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej činnosti (napr. IT služby), vrátane zamestnancov týchto osôb, notárom, exekútorom.

Sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame ani nevykonávame. Cloudové služby nevyužívame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Automatizované individuálne rozhodovanie s vylúčením ľudského zásahu a profilovanie nevykonávame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom, napr.:

 • listiny (nosiče) týkajúce sa účtovníctva uchovávame v zásade po dobu 10 rokov po ukončení účtovného  roka a zdaňovacieho obdobia

 • listiny (nosiče) týkajúce sa poistných odvodov do sociálneho systému uchovávame v zásade po dobu 10 rokov po ukončení kalendárneho  roka, niektoré listiny aj dlhšie

 • listiny (nosiče) týkajúce sa jednotlivých obchodných prípadov uchovávame po dobu 5 rokov od uzavretia obchodného prípadu (od dodania tovaru)

 • listiny (nosiče) týkajúce sa prihlášky, odhlášky a dávok uchovávame v zásade po dobu 10 rokov po ukončení kalendárneho roka

 • listiny (nosiče) týkajúce sa právnych sporov uchovávame po dobu 10 rokov po ukončení právneho prípadu.

Likvidácii osobných údajov bránia napr.:

 • nie je možné likvidovať originály listín

 • nie je možné likvidovať listiny, ktoré musia byť odovzdané štátnemu archívu

 • pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré obsahovo súvisí s obsahom listín, inak určených na likvidáciu.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné a včasné služby/tovar alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť naše služby/tovar. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe verejného záujmu.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (iba ak je právnym základom spracúvania osobných údajov verejný záujem) a na prenosnosť osobných údajov (iba ak právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas alebo zmluva a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami). Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

To všetko v intenciách čl. 15 až 22 nariadenia GDPR.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 https

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created by: Marek Sarvas